top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Sportsz             

1. Definities 
Sportsz: gevestigd aan de Hoedemakersstraat 34 3334KK te Zwijndrecht. 
KVK nr. 81445601 BTW nummer: NL862095542B01
De Klant: de klant die zich via de website van Sportsz heeft aangemeld voor online coaching, adviezen of persoonlijke begeleiding.
De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Sportsz en de Klant.
Diensten: door Sportsz vastgestelde adviezen op de vier pijlers training, voeding, minste & lifestyle coaching.
Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Sportsz.
Partijen: Sportsz en De Klant gezamenlijk.
Online Coaching: persoonlijke coaching wordt verzorgd door coach Stefan binnen Sportsz.
Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Sportsz aan De Klant en van De Klant aan Sportsz.

2.   Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 

3.   Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst tussen Sportsz en De Klant zal tot stand komen wanneer De Klant op de knop ‘bestelling afronden en betalen’ klikt. De Klant heeft het recht De Overeenkomst binnen, vijf dagen, na afsluiten van De Overeenkomst te ontbinden. Na deze vijf dagen is De Overeenkomst niet meer opzegbaar. De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. Sportsz is niet aansprakelijk voor blessures.

4.   Verplichtingen Sportsz
Sportsz levert adviezen op maat. Voeding-, training- en lifestyle adviezen worden persoonsgebonden gemaakt. Resultaten zullen bij andere personen niet gegarandeerd zijn. Sportsz zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt. Online coach Stefan moet binnen 48 werkuren reageren naar De Klant, mits er een noodgeval plaats heeft gevonden.

5.   Verplichtingen Klant
De Klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Sportsz
De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast. 
Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld
De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Sportsz via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan. 
De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Sportsz en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.
De Klant gaat akkoord dat Sportsz alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

6.   Betaling
De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Wanneer Sportsz, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan Sportsz verschuldigde bedrag. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen. Betaling kan via IDeal en PayPal.

7.   Aansprakelijkheid 
Sportsz is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten. Sportsz is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten. Sportsz is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd Sportsz is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Sportsz

8.   Persoonsgegevens
Sportsz kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Sportsz ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Verwerking van persoonsgegevens door Sportsz vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 
9. Wijzigingen van de Producten
Sportsz behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Sportsz, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan. 
 
10.   Intellectuele eigendom
Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producten eigendom zijn van Sportsz en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
Wanneer in een overeenkomst tussen Sportsz en een derden, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken. Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Sportsz te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Sportsz.

11. Communicatie
De Klant gaat er mee akkoord dat Sportsz De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten. De klant geeft toestemming dat Sportsz contact kan opnemen met de klant via Whatsapp, e-mail of telefonisch m.b.t. de diensten en producten. Binnen de Diensten kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten De Klant verklaart geen spam, of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder doch niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makend, privacy schendende of reclame-inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan - als met andere voorwaarden - resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de Diensten en beëindiging van de gebruikslicentie. Het staat Sportsz ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 
12. Levering en leveringstijden
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Sportsz ernaar om bestellingen binnen maximaal 3-5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Sportsz kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Sportsz en de Klant is Nederlands recht van toepassing


14. Bevoegde rechtbank
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Sportsz en de Klant.

bottom of page